PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA UN IT DROŠĪBA (bez priekšzināšanām), 28st.

 

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats atkarībā no personas datu veida

 • Parasti personas dati
 • Īpašas kategorijas persona dati
 • Dati par sodāmību un pārkāpumiem
 • Bērnu personas dati

 

Būtiskākas izmaiņas sakarā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas piemērošanu un Policijas direktīvas ieviešanu

 

IKT

 • Pamata jēdzieni un darbības principi
 • Risinājumi un to izmantošana personas datu apstrādē
 • Informācijas drošība
 • Personas datu tehniskās aizsardzības prasības

 

Datu valsts inspekcijas funkcijas, uzdevumi un kompetence

 

Sankcijas un personai nodarīto kaitējumu vai radīto zaudējumu atlīdzināšana pārkāpumu gadījumos

 • Administratīvā atbildība
 • Civiltiesiskā atbildība
 • Kriminālatbildība
 • Disciplinārā atbildība

 

Tēmas

Personas datu aizsardzības tiesību akti

 • Eiropas Savienības un starptautisko tiesību akti
 • Latvijas Republikas tiesību akti:

        - vispārīgie tiesību akti;
        - speciālie tiesību akti; 

 

Pamatjēdzieni personas datu aizsardzības jomā

 • Datu subjekts
 • Personas dati un personas datu apstrāde
 • Personas datu veidi:

      -parasti personas dati;

     - īpašas kategorijas personas dati (sensitīvi personas dati); 

     - dati par sodāmību un pārkāpumiem; 

    - bērnu personas dati. 

 • Pārzinis
 • Personas datu apstrādātājs (operators)
 • Personas datu saņēmējs
 • Trešā persona
 • Personas datu apstrādes sistēmas un kartotēkas
 • Profilēšana.

 Personas datu apstrādes pamatprincipi

 • Godīgums, likumība un pārredzamība
 • Nolūka ierobežojums
 • Datu minimizēšanas princips (ko mēdz dēvēt arī par proporcionalitātes principu, adekvātuma principu vai samērīguma principu)
 • Precizitāte
 • Glabāšanas ierobežojums
 • Datu subjekta tiesību ievērošanas princips
 • Drošības princips
 • Datu nodošanas ierobežojums
 • Informācijas integritāte, konfidencialitāte un pieejamība

 


Mācību maksa:

 Kursa cena - 126.00EUR 

 • mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% (12.60EUR) ir strādājošā līdzmaksājums
 • mācības bez maksas ir personām ar maznodrošinātās vai trūcīgās personas statusu

Pasniedzējs:

Iveta Mihailina, Profesionālais maģistra grāds tiesību zinātnē un jurista kvalifikācija. Personas datu aizsardzības speciālists

 

Apmācību norise:

 • Apmācības klātienē notiek Rīgā, Akadēmijas laukumā 1 (Latvijas Zinātņu akadēmijas ēkā)
 • 1-3 reizes nedēļā, darba dienu vakaros plkst. 18.10-21.00 un/vai sestdienās 9.00-17.00
 • Papildus materiāli, pildāmie uzdevumi u.tml. elektroniski

Pieteikties (papildus informācijas saņemšanai):

Please enter the code:

Note: Please fill out the fields marked with an asterisk.